May 31st, 2013

Всемирный день детей

Сказка для детей на чукотском языке

Пуннумэ модольэлӈи. Пулут тэрикэльльэл. Икрин мартльуɵньаальэлӈи. Таӈ титтэ мартльуɵгэлэ кɵдиэлӈин тадильэлӈаа тэрикэдоон. Ал хамун льэлгэ чаайэ льэгэ модольэл. Алус жадноӈоольэл. Миидьиипэдэ игэйэгэлэ чуму лэульэлум. Таӈгэлэ нумэгэт угутэйльэлӈаа. Таат арнууйаадиэ ... арнууйаадиэӈин тадильэлӈаа. Арнууйаадиэ нутнэйэги пэдьэньэги. Дьэ таӈгэлэ аай угутэйльэлӈаа. Таӈдиэт ханаальэлӈи, арнууйаадиэ пэшшэйдэлэ.
Арнууйаадиэ тудидьиэ дэ оҕоот поньоой. Таат льэллэ таа йахтаай, "омнии мэткэлэ ноӈоон эриэлиэӈаа? мэт нутнэйэ пэдьэньэгэ эриэлиэнуӈаа."
Таат льэллэ пукэльэгэн эл чугэ чуɵн кэбэч.
Кэбэйдэлэ мони, "Пукэльэ тэтэк йоо чандэлуульэлул." Пукэльэ мони, "Мэт эл чандэличэ, мэткэлэ илэйэ шарнуннум."
Таат "илэйэ тэтэк йоо чандэлуульэлул." Илэйэ мони, "Мэт эл чандэличэ, мэт шаадиичэгэ йододолло шобольаанундьэ."
Тамунгэт таат тудэл мони, "Шаал тэтэк йоо чандэлуульэлул." Шаал мони, "Мэт эл чандэличэ, шоромо мэткэлэ чинэнуннум."
Таат "шоромо тэтэк йоо чандэлуульэлул." Шоромо мони, "Мэт эл чандэличэ, смиэр мэткэлэ кудэдиэннум"
Ньаадудэ таӈдэлмэ чэмиэсь.